Política de privacitat

Responsable del tractament

Raó Social: Institut Xevi Verdaguer, SL
Domicili Social: Carrer Europa, 16 de les Preses-17178
Correu electrònic: legal@institutxeviverdaguer.com
CIF: B55203541

A través del present avís, Institut Xevi Verdaguer, SL informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Institut Xevi Verdaguer, SL amb domicili al Carrer Europa, 16 de les Preses-17178.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris d’aquesta web o dels pacients es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte o acord.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en el consentiment prestat per l’interessat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

– Recordar les visites i revisions.
– Emetre justificants d’assistència al centre sanitari.
– Atendre qualsevol comunicació reportada pel pacient.
– Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per un usuari o pacient.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Per garantir una adequada prestació del servei, és necessari que determinats proveïdors de serveis i/o entitats del grup que tractin dades per compte del responsable i com a encarregats del tractament les seves dades personals. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d’auditoria, de seguretat física, d’arxiu, emmagatzematge o digitalització d’informació, de destrucció de documentació, serveis d’assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Tota la informació que ens sigui facilitada serà tractada de forma confidencial i donant estricte compliment a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l’accés per tercers no autoritzats.

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

Amb caràcter general només es conservaran les dades durant el temps estrictament necessari per la finalitat per la qual foren recollides.

Les dades personals proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment i que les dades seran conservades com a mínim pel període de temps contemplat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica que estableix el termini de quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per la resta de documentació o dades.

Les dades tractades per l’enviament de comunicacions comercials seran conservades fins que l’interessat no revoqui el consentiment i/o exerceix els drets d’oposició i/o supressió.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa legal@institutxeviverdaguer.com.

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes,  l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).