Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1 – IDENTIFICACIÓ

Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual, www.xeviverdaguer.com, domini explotat per Xevi Verdaguer Health Project SL, societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B-55.203.541), amb domicili fiscal a Plaça Europa, 16 17178 LES PRESES i registrada en el Registre Mercantil de Girona Tom 2976 Foli 95 Inscripció 1a. Full GI-56185

2 – ACTIVITAT

Venda de conferències, càpsules de vídeo i receptes alimentàries (denominats d’ara endavant i a efectes d’aquest document “productes”) a través de la descàrrega de les instruccions per a poder visualitzar el vídeo en el lloc web www.xeviverdaguer.com (cal disposar de connexió a Internet). Així com la venda de llibres i suplements alimentaris (també denominats d’ara endavant i als efectes d’aquest document “productes”).

3 – CONTINGUTS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL LLOC WEB

www.xeviverdaguer.com es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

www.xeviverdaguer.com s’esforça perquè la informació oferta en el lloc web sigui veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.xeviverdaguer.com es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.xeviverdaguer.com li comunicarà al Client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

Els continguts del lloc web www.xeviverdaguer.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

Els productes continguts en el lloc web www.xeviverdaguer.com inclouen PVP (IVA inclòs) a Espanya peninsular, i illes Balears.

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes i serveis, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web tenen per objecte aportar la major informació possible al Client. En el cas en què, per circumstàncies de força major o per alguna incidència atribuïble a Xevi Verdaguer Health Project SL, el producte o el servei no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, Xevi Verdaguer Health Project SU contactarà amb el Client per reemborsar l’import corresponent.

En aquestes condicions, els següents termes tenen el significat que a continuació s’indica:

“El Venedor” significa Xevi Verdaguer Health Project SL.
“El Client” significa la persona física o jurídica amb la qual el Venedor contracta la venda de la mercaderia.
“La Mercaderia” significa el producte que el venedor ven al Client de conformitat amb el contracte.
“El Contracte” significa el contracte de compravenda i / o subministrament de la mercaderia entre el venedor i el Client, al qual s’incorporen aquestes condicions generals de venda.
“Dia laborable” significa qualsevol dia de la setmana menys el dissabte, diumenge i festius a Catalunya.
“Condicions”, vol dir aquestes condicions generals per les quals es regeixen les vendes de Xevi Verdaguer Health Project SL Les Condicions no són aplicables als contractes l’objecte principal sigui una prestació de serveis per Xevi Verdaguer Health Project SL.

4.- SISTEMA DE VENDA

Per realitzar una compra, l’Usuari ha d’incloure el producte desitjat prement el botó “AFEGIR A LA CISTELLA” existent en la visualització del producte al lloc web www.xeviverdaguer.com, previ registre com a Usuari del lloc web.

Els preus dels productes exposats a la pàgina web www.xeviverdaguer.com, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

5 – FORMA DE PAGAMENT

En formular la comanda, es pot triar lliurement abonar les compres amb targeta de crèdit o dèbit o Paypal. www.xeviverdaguer.com confirmarà la comanda en el moment en què s’hagi efectuat el pagament. Totes les solucions de pagament són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. Les dades bancàries del comprador no seran conservats en cap cas per www.xeviverdaguer.com.

Una comanda no es cursarà fins que no hi hagi la validació del seu pagament.

6 – FORMA, DESPESES I TERMINI DE LLIURAMENT

En què domicili es lliuren les comandes?

Les comandes es lliuraran en el domicili que el Client indiqui en el moment de realitzar la comanda.

www.xeviverdaguer.com no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades no siguin correctes, siguin inexactes o incompletes.

Si hi ha absència en la direcció de lliurament del destinatari, www. xeviverdaguer.com es reserva el dret de realitzar un segon lliurament. En cas de no poder lliurar la mercaderia per la causa que sigui, www.xeviverdaguer.com coordinarà la comunicació entre el transportista i el Client acordant els dos la nova data de lliurament.

En el supòsit de no trobar-se disponible el bé o servei objecte de la comanda, informarem de la no disponibilitat i ens comprometem a donar solució al problema el més aviat possible.

7 – ENVIAMENT I DESPESES DE TRANSPORT

www.xeviverdaguer.com lliura les comandes arreu de la Península i Illes Balears.

Els productes que comercialitza www.xeviverdaguer.com seran enviats per servei de paqueteria.

Suspensió d’enviaments: El venedor podrà suspendre l’execució del Contracte, sense que això impliqui incompliment contractual, per successos que no poguessin preveure, o que, previstos fossin inevitables i que dificultin o impedeixin l’execució, mentre aquests successos o durin.

Entre d’altres, la força major podrà derivar dels següents successos:

a) Guerres, ja siguin declarades o no, guerra civil, revoltes i revolucions, actes de pirateria i sabotatge.
b) Desastres naturals com ara huracans, ciclons, terratrèmols, sismes submarins, inundacions o destrucció per llamp.
c) Explosions, incendis, destrucció de maquinària, factories o de qualsevol altre tipus d’instal·lació.
d) Boicot, vagues i tancaments patronals, parades de producció, i ocupació de factories i instal·lacions.
e) Actes dels poders públics, ja siguin legítims o no, respecte dels quals el Venedor no hagi assumit el risc en virtut del Contracte.
f) Escassetat de mà d’obra, energia o matèries primeres.
g) Restriccions en les comunicacions.
h) Retards o incompliments dels subcontractistes.

El venedor ha de notificar per escrit al Client la suspensió del contracte, i si aquesta durés més de cinc (5) setmanes consecutives, qualsevol de les parts podrà resoldre previ avís per escrit, sense perjudici del dret del venedor a cobrar el preu de la part de la mercaderia expedida al Client amb caràcter previ a la suspensió del contracte, i a ser reemborsat de qualsevol altra despesa en relació al contracte meritat abans de la seva resolució.

8 – GARANTIA

www.xeviverdaguer.com respon de les garanties legalment exigides per la normativa vigent.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la del justificant de compra.

9 – OBLIGACIONS DEL COMPRADOR

El Client de www.xeviverdaguer.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d’Usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El Client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents condicions generals de contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa www.xeviverdaguer.com

El Client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del Client d’aquesta obligació www.xeviverdaguer.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel Client.

10 – SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

www.xeviverdaguer.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus Clients. Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

www.xeviverdaguer.com garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres Clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal.

Totes les dades facilitades pels nostres Clients a www.xeviverdaguer.com o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de www.xeviverdaguer.com. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els Clients de www.xeviverdaguer.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Xevi Verdaguer Health Project SL, Plaça Europa, 16 – 17178 LES PRESES (Girona). En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el Client així ho sol·liciti.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. “

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:
-Vendre medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica.

11 – PUBLICITAT I ENLLAÇOS DE TERCERS EN EL LLOC WEB

Xevi Verdaguer Health Project SL podrà incloure continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Xevi Verdaguer Health Project SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Les destinacions dels vincles i enllaços que puguin aparèixer en llocs web o altres plataformes no estan sota el control d’inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Xevi Verdaguer Health Project SL i no és responsable del contingut de cap dels llocs destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en un lloc al qual s’arribi des del lloc web www.xeviverdaguer.com ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part d’inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Xevi Verdaguer Health Project SL Es prohibeix expressament:

a) L’establiment de vincles profunds sense l’autorització prèvia per escrit d’inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Xevi Verdaguer Health Project SL.

b) El emmarcat del present lloc amb llocs o elements de llocs aliens a inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Xevi Verdaguer Health Project SL.

c) La vinculació en línia i la incorporació per qualsevol altre mitjà d’elements de la present web en els llocs pertanyents a persones o entitats alienes a inclusió al lloc web compleix diligentment amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Xevi Verdaguer Health Project SL

12 – RESPONSABILITAT VERDAGUER HEALTH PROJECT SL.

Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat de Verdaguer Health Project SL en relació amb els productes adquirits a través del lloc web estarà limitada al preu d’adquisició d’aquests productes. Verdaguer Health Project SL no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

a) De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials del lloc web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.

b) Dels eventuals danys i perjudicis causats als Clients o Usuaris com a conseqüència d’un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés al Lloc Web i, en general, de els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti al Client o Usuari.

c) Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els Clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no; dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Verdaguer Health Project SL mitjançant via contractual.

e) De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús Internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

f) D’errors o retards en l’accés al lloc web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el procés de compra, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Verdaguer Health Project SL

g) De fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que el lloc web estigui constantment operatiu.

h) Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús ineficient i de mala fe per part del Client o Usuari.

i) De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda. Verdaguer Health Project SL es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web. Així mateix, Verdaguer Health Project SL té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Verdaguer Health Project SL es reserva el dret, sempre en compliment de la normativa aplicable, de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos (com ara compres massives, activitats comercials, activitat fraudulenta, entre d’altres).

13 – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Les compravendes realitzades amb www.xeviverdaguer.com se sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.