¿Cómo es tu caca? Mira aquí
Menu
Menu

Condiciones generales

Aquest portal Web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany a Xevi Verdaguer Health Project SLU (d'ara endavant Xevi Verdaguer), societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B-55203541), amb domicili fiscal a Plaça Europa,16 17178 LES PRESES i registrada al Registre Mercantil de Girona Tom 2976 Foli 95 Inscripció 1a. Full GI-56185, telèfon de contacte número +34 933 959 940 i email de contacte info@xeviverdaguer.com

Preàmbul

Abans d'utilitzar els productes i serveis proposats per Xevi Verdaguer, es compromet a llegir i acceptar les Condicions Generals d'Ús (CGU).

No s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de fer aquesta subscripció o registre. Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos.

L'Usuari es compromet a mantenir la contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a Xevi Verdaguer immediatament qualsevol ús no consentit del vostre compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

El propòsit d'aquests Termes i Condicions Generals és definir les condicions sota les quals Xevi Verdaguer posa el seu lloc web a disposició dels Usuaris, així com els drets i les obligacions recíprocs de cada part en el marc de l'ús del Servei.

En fer un ús continuat de la web reconeix estar plenament informat i accepta les disposicions de les CGU i es compromet a respectar-les. Si no accepteu les CGU, no podreu continuar el procés de compra de productes ni podreu utilitzar els Serveis proposats a la Web. Aquestes regles s'han adoptat conforme a la legislació per garantir la llibertat dels Usuaris, així com un servei Internet de qualitat. Aquestes Condicions Generals estan disponibles en qualsevol moment al Lloc web.

Xevi Verdaguer es reserva el dret a realitzar sense previ avís els canvis que consideri oportuns, tant a la web, com a les presents condicions generals. Els canvis que afectin els elements essencials de les condicions de contractació no són aplicables als contractes ja estipulats llevat que el client de forma expressa accepti les modificacions introduïdes.

Definicions

Xevi Verdaguer: És la plataforma a través de la qual l'usuari té accés a la compra de conferències, càpsules de vídeo i receptes alimentàries a través de la descàrrega de les instruccions per poder visualitzar els vídeos dels productes així com la venda de llibres i suplements alimentaris.
CGU : Condicions Generals d'Ús conformades pel present contracte i que resulten aplicables, sense cap restricció ni limitació, al conjunt dels Serveis i productes proposats per Xevi Verdaguer.

  • Serveis/Productes: Es refereix al conjunt de serveis i productes disponibles per als usuaris de la web
  • Usuari : Internauta major de 18 anys que hagi acceptat les CGU

Article 1: Objecte i formació del contracte

La Web és un lloc destinat únicament als Usuaris, l'objectiu dels quals és proveir els usuaris d'informació sobre serveis i productes oferts per Xevi Verdaguer, relacionats amb el sector de la salut.

Els Usuaris que no hagin acceptat les CGU i completat les informacions indicades a la WEB no podran continuar el procés de compra o el seu registre com a usuaris.

La llengua del present contracte és espanyol.

Les dades contractuals, entre les quals es troben les CGU, són arxivades per Xevi Verda-guer.

Les dades que es demanaran per la Web seran dades identificatives bàsiques, com a nom i cognoms, DNI, adreça, correu electrònic, i contrasenya. Es demanaran també dades econòmiques, en funció del mètode de pagament que es triï (paypal o targeta de crèdit).

Article 2 : Condicions d'accés

2.1. Requisits per ser Usuari

Per ser Usuari de la Web cal:
– Ser més gran de 18 anys.
-Haver llegit i acceptat les CGU.

L'Usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de les informacions subministrades i es compromet a mantenir-les actualitzades a través del Compte d'Usuari.

Xevi Verdaguer no disposa dels mitjans tècnics i/o legals per verificar l'exactitud de la pretesa identitat dels Usuaris i no es fa responsable de l'exactitud o inexactitud d'aquesta informació.

No obstant això, en cas que hi hagi dubtes sobre l'exactitud de les informacions subministrades per l'Usuari, o en cas que tercers o altres Usuaris comuniquin informació que indueixi a pensar que hi ha usurpació d'identitat o falsedat a les informacions subministrades per un Usuari sobre la seva identitat, Xevi Verdaguer podrà:

· Negar a l'usuari la contractació dels serveis,
· sol·licitar a l'Usuari en qüestió una

fotocòpia del vostre document nacional d'identitat en curs.

En cas que l'Usuari no procedeixi a l'enviament del document esmentat en el termini de 8 dies, o en cas que es constati que ha existit una usurpació de la identitat o que s'han subministrat informacions falses que puguin causar perjudici a tercers , es considerarà que l'Usuari ha infringit les CGU i el seu contracte podrà ser resolt de ple dret d'acord amb l'article 9 de les CGU.

2.2. Formulari de compra: Informacions obligatòries

Les informacions següents han de ser comunicades obligatòriament per l'Usuari en realitzar una compra són:
– Nom i cognoms
– DNI
– Terapeuta que t'ha prescit
– Direcció
– Codi postal
– Localitat
– Correu electrònic
– Telèfon
– Contrasenya
– Dades econòmiques en funció del mètode de pagament escollit (paypal o targeta de crèdit)

Article 3: Descripció dels serveis i productes

3.1. Serveis i productes

Xevi Verdaguer ofereix als seus usuaris els productes i serveis previ pagament següents:

– Descàrrega de conferències, càpsules de vídeo i receptes alimentàries
– Llibres
– Suplements alimentaris

Sobre els suplements alimentaris Xevi Verdaguer no assumeix cap responsabilitat sobre els usos terapèutics dels productes continguts a aquesta web. Per a qualsevol dubte relacionats amb possibles tractaments recomanem adreçar-vos al vostre metge o especialista.

3.2. Tarifes

Els serveis de pagament seran degudament indicats a la Web, sempre informant-se a l'usuari dels preus abans de procedir a la contractació.

Els preus indicats a la web inclouen l'IVA.

El preu no inclou els costos d'enviament, que es facturaran com a suplement del preu dels productes adquirits. Els costos d'enviament s'indicaran abans que l'Usuari registri la Comanda. Les diferents modalitats de lliurament i tramesa s'estableixen a l'apartat 5.1 de les presents CGU.

3.3 Disponibilitat

Els productes mostrats a la Pàgina Web seran vàlids mentre romanguin anunciats a la pàgina web i, en tot cas, fins a la fi d'existències. En el cas de productes que no es trobin als nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per Xevi Verdaguer estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, aquesta oferirà a l'Usuari informació que, en principi, hi hagi sobre la disponibilitat dels productes. Atès que aquesta informació prové directament dels nostres proveïdors, excepcionalment podran produir-se errors o modificacions, no tenint l'Usuari la informació real fins al moment de la compra.

En tot cas, en el supòsit d'absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s'informarà per correu electrònic a l'Usuari, el més aviat possible, de l'absència de disponibilitat del producte i de l'anul·lació total o parcial de la comanda.
En cas d'anul·lació total de la Comanda:

• El Servei d'Atenció al Client de Xevi Verdaguer es posarà en contacte amb l'Usuari per informar-vos de l'anul·lació de la vostra Comanda i reemborsar a l'Usuari l'import total de la comanda com més aviat millor.

En cas d'anul·lació parcial de la Comanda:
• Es lliurarà a l'Usuari els productes disponibles.
• Es reemborsarà a l'Usuari el preu del producte sol·licitat que no estigués disponible, al més aviat possible.

3.4 Comanda

La realització d'una Comanda equival a l'acceptació de les presents CGU, així com la declaració d'haver llegit i conèixer la Política de Privadesa i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les parts poguessin acordar.

L'Usuari tindrà possibilitat de comprovar els detalls de la Comanda i de corregir els possibles errors.

A partir del moment en què l'Usuari confirmi la seva Comanda prement sobre la icona «Realitzar la comanda» (d'ara endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, a concret, les presents Condicions Generals de Venda, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats per l'Usuari.

Un cop validada aquesta fase i preparada la comanda, l'Usuari ja no podrà anul·lar la comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (a reserva de l'exercici per l'Usuari del seu dret de desistiment en les condicions previstes a l'article 6 de les presents Condicions Generals de Venda). La comanda serà confirmada per Xevi Verdaguer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'usuari (el correu electrònic de confirmació de comanda).
Es remetrà a l'Usuari, un segon correu electrònic en el moment de l'expedició de la comanda.

Xevi Verdaguer recomana a l'usuari conservar aquests dos correus electrònics. L'Usuari queda informat que els dos esmentats correus electrònics seran remesos a la

adreça de correu electrònic que hagi proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.
D'altra banda, Xevi Verdaguer no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció de l'adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació del Pedi-do per part de Xevi Verdaguer, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. Això no obstant, l'Usuari podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes a l'article 6 de les presents Condicions Generals d'Ús.

Un cop cobrat l'import de la Comanda, es remetrà, en cas de sol·licitar-ho l'Usuari, un correu electrònic amb la factura electrònica.
Finalment, Xevi Verdaguer es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i/o lliurament d'una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas d'impagament o de pagament parcial dels imports deguts per l'Usuari, a cas d'incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la pàgina web de Xevi Verdaguer, incloent-hi el frau comès amb motiu d'anteriors comandes.

Article 4 – Pagament

4.1 Mitjans de pagament – ​​Targetes bancàries

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar a la Pàgina Web són targeta bancària i PayPal. Les targetes bancàries acceptades a la Pàgina Web de Xevi Verdaguer són les següents: Visa i MasterCard.
Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per l'emissor de la targeta. Si l'emissor de la targeta de pagament de l'usuari denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament a favor nostre, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o manca de lliurament.

4.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes s'han d'abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris.

4.3 Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, l'usuari haurà de comunicar a Xevi Verdaguer el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada per l'usuari.

En el marc de la lluita contra el frau a Internet, les dades relatives a la Comanda de l'Usuari podran ser comunicades als tercers habilitats per llei o designades per Xevi Verdaguer, a l'únic efecte de verificar la identitat de l'Usuari, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.

Un cop completat aquest control, Xevi Verdaguer es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat de l'Usuari i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat de l'Usuari. L'Usuari disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa

Article 5 – Lliurament i recepció

5.1 Disposicions generals

Els productes sol·licitats per l'Usuari conforme al que disposen les presents CGU podran ser lliurats o recollits, a elecció de l'Usuari, de la manera següent:

– A l'adreça que l'Usuari hagués indicat com a adreça de lliurament per al corresponent Comanda (d'ara endavant, “Direcció de lliurament”). Xevi Verdaguer només realitza entregues a Espanya incloses les Illes Balears. En aquest cas, l'Usuari o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l'empresa de transports triada per Xevi Verdaguer, i haurà de signar un justificant de recepció electrònic. El referit justificant de recepció electrònic servirà de prova del lliurament de la Comanda per part de Xevi Verdaguer.

Si l'Usuari de la Comanda està absent a l'adreça facilitada en el moment d'entregar-los, l'empresa de transports intentarà tornar a lliurar el paquet el dia hàbil següent, després d'haver informat degudament de la incidència al destinatari per SMS, email i/ o un avís d'arribada a la bústia postal.
En cas que el destinatari estigui absent una segona vegada al domicili facilitat durant el procés de compra, l'usuari o el destinatari de la Comanda, rebreu un avís d'arribada, un email i/o un SMS, informant que la vostra Comanda estarà disponible per a que l'hagi de recollir durant els 15 dies posteriors a la seu de l'empresa de transport corresponent.

No s'admet cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com a lliurat, a aquest efecte té caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.


5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

5.2.1 Disposicions generals

Es recomana a l'Usuari, o al destinatari de la Comanda, comprovar al moment del lliurament l'estat exterior del paquet i els productes.

En cas d'anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa a l'o

els productes sol·licitats (producte(s) faltant(s), producte(s) danyat(s)), l'Usuari haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d'entre els descrits a continuació (en els articles 5.3.2 i

5.3.3 de les presents Condicions Generals de Venda), a l'estat de la Comanda. L´incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de recurs contra el transportista i contra Xevi Verdaguer. En concret, l'Usuari no podrà exigir cap reemborsament. L'Usuari, o el destinatari de la Comanda, no podrà tampoc exigir de Xevi Verdaguer la reposició dels productes sol·licitats.

Igualment, l'Usuari o el destinatari de la Comanda enviar un correu electrònic al Servei d'Atenció al Client de Xevi Verdaguer per conèixer les modalitats per a la devolució del (dels) producte(s) danyat(s). L'Usuari estarà en aquest cas obligat a seguir el procediment per a la devolució de productes danyats que li hagi estat indicat pel Servei d'Atenció al client de Xevi Verdaguer. En cas contrari, l'usuari no podrà exigir el reemborsament o la substitució dels productes afectats.

5.2.2 Procediments de compliment obligat en cas de paquet danyat

En cas d'incidència constatada en presència de l'empresa transportista:
– Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l'incident.
– Indicar el motiu del rebuig del lliurament al Servei d'Atenció al Client Xevi Verdaguer.
En cas d'incidències constatades sense presència de l'empresa transportista:
– Comunicar l'anomalia al Servei d'Atenció al Client de Xevi Verdaguer a través del correu electrònic:
La notificació d'incidències i la formulació de reclamacions s'han de fer com més aviat millor.

5.2.3 Procediments de compliment obligat en cas de producte faltant o danyat

L'Usuari haurà de comunicar l'absència o la degradació del producte al Servei d'Atenció al Client de Xevi Verdaguer a través dels mitjans especificats a l'apartat anterior. El Servei d'Atenció al Client de Xevi Verdaguer podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat de l'Usuari o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions que siguin necessàries per al cas.

5.3 Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament comencen a comptar des de l'enviament del correu electrònic de confirmació de la comanda i seran els que es comuniquin a l'usuari abans d'efectuar i confirmar la compra.
En cas que s'excedissin els terminis de lliurament per qualsevol causa diferent de força major, l'Usuari tindrà la possibilitat d'anul·lar la comanda.

Article 6 – Drets i terminis de desestiment

6.1. Dret i termini de desistiment legal

6.1.1. Termini per a l'exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, l'Usuari disposa d'un termini de CATORZE (14) dies, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

6.1.2. Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes relatives a:
- El subministrament d'articles que hagin estat desprecintats després de l'entrega i que no es puguin tornar per motius d'higiene o de protecció de la salut.
Per tant, l'Usuari queda advertit del fet que no podrà fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d'articles desprecintats per l'Usuari la comercialització del qual per part de Xevi Verdaguer comportés riscos per motius d'higiene o de protecció de la salut dels consumidors ( p.ex.: suplements alimentaris).

6.1.3. Conseqüències de l'exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d'acollir-se al dret legal de desistiment, l'Usuari que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en aquest article, tant pel que fa al termini com a les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el re- embossament de la suma abonada per l'adquisició dels productes tornats. La devolució de la suma abonada s'haurà de fer sense més demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què el Xevi Verdaguer va ser informat del dret de desistiment per part de l'Usuari.

6.1.4. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes correran per compte de l'Usuari, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb el Demanat (en aquest cas les despeses de devolució correran per compte de Xevi Verdaguer) .

6.2. Modalitats d'exercici del dret legal de desistiment

6.2.1. Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Els productes hauran de ser retornats obligatòriament a Xevi Verdaguer en un estat apropiat per a la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats pel seu embalatge original, accessoris,

prospecte, etc.) en un termini màxim de 14 dies des de la data de la recepció. No s'acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.
Els productes han d'anar acompanyats del número de Comanda, és responsabilitat de l'Usuari embalar els productes de manera que arribin correctament a les instal·lacions de Xevi Verdaguer.
Podrà exigir-se la responsabilitat de l'Usuari en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació del mateix diferent de la manipulació necessària per establir la naturalesa, les característiques i, si escau, el bon funcionament dels productes.

6.2.2. Devolució als punts de recollida de lempresa de transport

L'Usuari que vulgui exercir el seu dret de desistiment, retornant un producte per missatgeria/paqueteria, haurà de respectar les instruccions següents:

– Utilitzar l'embalatge original per a la devolució del o dels productes afectats.
- A través dels punts de recollida indicats per lempresa de transport.

Xevi Verdaguer no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.
En cas que l'Usuari no demostés efectivament haver assegurat el dipòsit del producte davant del transportista oa l'establiment, els riscos associats a la devolució del producte aniran a compte de l'Usuari.

Article 7 – Garanties legals

Tots els productes a la venda a la Pàgina Web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet a l'Usuari la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin lliurat.

Article 8 – Obligacions i responsabilitats dels Usuaris

8.1. Obligacions dels Usuaris

En donar-se d'alta als serveis i compra de productes, els usuaris es comprometen a:

-Realitzar declaracions veraces i conformes a la realitat.
-Complir la normativa vigent i no infringir l'ordre públic.
-Respectar els drets de propietat intel·lectual o industrial.
-No transmetre ni difondre el contingut de les comunicacions i missatges que us han estat enviats a través dels Serveis posats a la vostra disposició.

8.2. Responsabilitat dels Usuaris

Els Usuaris són els únics responsables de l'ús de les dades que consulten, sol·liciten o comuniquen al Web.
Els Usuaris es comprometen a mantenir indemne i, si escau, rescabalar Xevi Verdaguer per raó de qualsevol sanció, multa, indemnització, dany o perjudici derivat de qualsevol reclamació del tipus o naturalesa que fos que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'incompliment de les obligacions legals i/o contractuals derivades de les CGU imputables a l'usuari.

Xevi Verdaguer no controla els llocs i fonts externes (pàgines web, fòrum, etc) cap als quals deriven els enllaços hipertextos posats en línia pels Usuaris a la WEB i no es fa responsable del seu contingut. Referent a això, es convida els Usuaris a interrompre la consulta i avisar Xevi Verdaguer si es descobreix que un enllaç hipertext el dirigeix ​​cap a un Lloc o una font externa el títol o contingut de la qual vulnerés les lleis.

El fet que Xevi Verdaguer no manifesti l'incompliment pels Usuaris de les CGU no es pot interpretar com una renúncia per part seva a manifestar aquest incompliment en el futur.

Article 9: Obligacions i responsabilitats de Xevi Verdaguer

9.1. Obligacions de Xevi Verdaguer

Xevi Verdaguer es compromet a oferir als usuaris un servei en línia de conformitat amb les lleis.

9.2. Responsabilitat de Xevi Verdaguer

Xevi Verdaguer no és responsable dels casos d'estafa, usurpació de la identitat o d'altres infraccions penals o així com d'atacs a la imatge oa la vida privada contra tercers comesos pels Usuaris a través de la Web/App.

En general, Xevi Verdaguer no és responsable de la informació que donin els usuaris, ni de la seva veracitat, ni de la seva autenticitat, ni de la seva exactitud, la donin directament o mitjançant altres mitjans de subscripció.

Xevi Verdaguer podrà conservar qualsevol tipus de contingut relacionat amb possibles infraccions legals, especialment per comunicar-ho a les autoritats competents. Així mateix, conservarà les dades dels usuaris que es donin de baixa en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal o qualsevol normativa que hi sigui aplicable.

Xevi Verdaguer no garanteix que els Serveis funcionin en cas d'interrupció de l'accés a Internet de l'Usuari o en cas de no funcionament o de males condicions d'accés originades per l'embús de la xarxa d'Internet així com per qualsevol altre motiu de força major , no imputable a Xevi Verdaguer o als seus prestataris.

Articulo 10 : Propietat intel·lectual

10.1. Drets de Xevi Verdaguer

Els logotips, grafismes, fotografies, animacions, vídeos i textos que figuren a la WEB, aplicació, programes d'escriptori, material utilitzat per a la comunicació o màrqueting as

í com tots aquells elements necessaris per al funcionament de la WEB -arquitectura, disseny, pàgines de codi, pàgines CSS i qualsevol altre element-, i no poden ser reproduïts, utilitzats o representats, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l'autorització expressa de Xevi Verdaguer, en cas contrari s'instaran les accions judicials oportunes.

Els drets d'utilització concedits per Xevi Verdaguer als Usuaris estan estrictament limitats al seu ús privat i personal en el marc del contracte subscrit i durant tota la durada. Qualsevol altre ús per part dels usuaris està estrictament prohibit sense l'autorització de Xevi Verdaguer.

Els Usuaris tenen terminantment prohibit modificar, copiar, reproduir, descarregar, difondre, transmetre, explotar amb fins comercials i/o distribuir de qualsevol manera els Serveis, les pàgines de la WEB o aplicacions o els codis informàtics dels elements que componen els Servicis, la WEB i aplicacions.

Els continguts de Xevi Verdaguer estan protegits pel RDL 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la LLEI 23/2006, del 7 de juliol. Els infractors dels drets reconeguts a favor dels seus titulars o beneficiaris podran ser manats d'acord amb els articles 138 a 141 de la dita Llei i podran ser sancionats amb les penes assenyalades als articles 270, 271 i 272 del Codi Penal. Prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà.

Article 11: Protecció de dades

11.1 Tot Usuari té un dret d'accés, de rectificació, de portabilitat, d'oblit i de la seva pressió de les vostres dades personals contactant amb Xevi Verdaguer a través del correu electrònic següent: legal@xeviverdaguer.com

Mitjançant l'acceptació del contingut de les presents CGU, l'usuari atorga a Xevi Verdaguer el consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades.
Les dades personals obtingudes seran exclusivament utilitzades per Xevi Verdaguer en el marc del present contracte. Els Usuaris que acceptin aquesta CGU, podran rebre per Xevi Verdaguer ofertes comercials i publicitàries, pròpies i de tercers. Els Usuaris podran en qualsevol moment notificar a Xevi Verdaguer que no desitgen continuar rebent aquestes ofertes comercials i publicitàries a través del sistema que aquesta ofereixi per donar-se de baixa, que sempre serà fàcil, accessible i gratuït.
Per comunicar a tercers les dades personals dels Usuaris, Xevi Verdaguer sol·licitarà, amb caràcter previ, el seu consentiment exprés.
Podeu consultar la nostra política de privadesa al següent enllaç: Política de Privadesa (LINKAR).

11.2 Dades personals recollides per Xevi Verdaguer

En donar-vos d'alta a la PLATAFORMA WEB per fer compres, l'Usuari ha de comunicar una sèrie d'informacions d'acord amb l'art. 2.11 de les CGU.

Aquestes dades personals poden ser de caràcter públic o privat.

Es consideraran com a dades personals de caràcter privat i, per tant, com a dades protegides, les següents:
Les informacions següents han de ser comunicades obligatòriament per l'Usuari:

· Nom i Cognoms.
· Document didentitat.
· Correu electrònic.
· Telèfon de contacte.
· Adreça completa
· Dades econòmiques

En qualsevol moment podreu exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, oblit, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les vostres dades a Xevi Verdaguer a legal@xeviverdaguer.com

11.3 Comunicacions i Notificacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes dinformació de Xevi Ver-daguer.
En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, en remetre l'Usuari les seves dades de caràcter personal a Xevi Verdaguer, l'Usuari consent expressament que Xevi Ver-daguer realitzi les activitats i/o accions següents, llevat que l'Usuari indiqueu el contrari en contractar o subscriure qualsevol producte i/o serveis de Xevi Verdaguer oa resultes d'una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.
· L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals informant als Usuaris de les activitats, regals, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat i prestació de serveis de Xevi Verdaguer .
· En cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions , publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Xevi Verdaguer iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per l'Usuari.

· La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Article 12: Modificació de les condicions generals dús

Xevi Verdaguer es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, els presents Termes i Condicions per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de l'economia o del sector, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, l'Usuari ha de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de l'última actualització. Tot això sense perjudici de la no afectació dels canvis als contractes ja subscrits. Cal ressenyar que certs productes oferts als Usuaris poden contenir condicions particulars de Contractació pròpies que, si escau, substitueixen, modifiquen i/o complementen els Termes i Condicions, cas en el qual així mateix necessari la prèvia lectura i accepta- ció de les mateixes.

Article 13: Dret aplicable

Segons l'article 23 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes subscrits per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per al ordenament jurídic, sempre que hi concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació es troben a disposició de tots els clients de Xevi Verdaguer de forma lliure i gratuïta. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels que el Client disposi de connexió a Internet. Les subscripcions de pagament ofertes estan degudament descrites a la web i aplicacions que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considera que la contractació és perfeccionada des que l'Usuari pressioni el botó “Acceptar”, entenent que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de la contractació. Xevi Verdaguer, com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitza aquest contracte. Aquest document electrònic serà accessible per l'usuari mitjançant l'enllaç que se us facilitarà al correu electrònic de confirmació, que podrà ser imprès.

Article 14: Jurisdicció competent

Aquestes condicions s'interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.
En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà aplicable la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Els consumidors i usuaris podran resoldre qualsevol disputa davant del tribunal competent segons el seu lloc de residència o al del domicili social de Xevi Verdaguer.

En cas que sigui Xevi Verdaguer qui iniciï una acció judicial davant d'un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili del consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de BARCELONA.

Article 15: Nul·litat parcial

Si qualsevol clàusula de les CGU fos declarada nul·la o invàlida per aplicació d'una llei o reglament o per alguna autoritat competent, la disposició o clàusula esmentada es considera no posada, continuant el contracte plenament en vigor entre les parts respecte a les altres clàusules, i s'han d'interpretar de conformitat amb la voluntat contractual manifestada per les parts en aquest document.

Article 16: Dret de desistiment

Atenent al que estableix el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris RD 1/2007, de 16 de novembre, els consumidors podran exercir el seu dret a desistiment dins el termini de 14 dies naturals des de la data en què es va celebrar el contracte. D'acord amb aquesta norma, el termini per desistir s'amplia a 12 mesos quan l'empresari no hagi complert el deure informació i documentació sobre aquest dret.

Nom i Cognoms Consumidor:
DNI:
Adreça:

Xevi Verdaguer Health Project SLU
CIF: B-55203541
Plaça Europa,16 17178 LES PRESES

Per mitjà del present document, exercit el dret de desistiment establert al Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris RD 1/2007, de 16 de novembre, respecte a tots els contractes de subscrits amb Xevi Verdaguer el XFECHA CON-TRATOX

La resolució que els comunico, l'exercit dins del termini de 14 dies naturals, des de la data en què es va celebrar el contracte, d'acord amb la norma esmentada, que amplia el termini del dret de desistiment a 12 mesos quan l'empresari no hi hagués complert amb el deure informació i documentació sobre aquest dret. Així mateix us informo que no he autoritzat l'inici del servei abans dels esmentats 14 dies.

cartcross